Mustafa Kemal Mahallesi
2118.Cadde No:4 Çankaya/ANKARA

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Sayın Çalışanımız,
Maidan İş ve Yaşam Merkezi tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz. Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

A. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Maidan İş ve Yaşam Merkezi Toplu Yapı Yönetimi Maltepe V.D./6100629103 Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4 ÇANKAYA/ANKARA ve Ege Yönetim Sistemleri Gayrimenkul Danışmanlığı A.Ş. Maltepe V.D./3250765645 Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4-A/171 ÇANKAYA/ANKARA Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

İşbu aydınlatma metni ile belirli belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışanlar, mevsimlik iş sözleşmesi kapsamında çalışanlar, yabancı çalışan sıfatına haiz çalışanlar, alt işverenlik asıl işverenlik sözleşmeleri kapsamında çalışan taşeron çalışanlarımızın aşağıda sayılan verileri, ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Maidan İş ve Yaşam Merkezi faaliyet alanı içerisinde yer alan yönetim hizmetleri, satış kiralama, etkinlik süreçlerinin herhangi birinde çalışıyor olmanız halinde işbu aydınlatma metni içerisinde bilgilendirileceğinizi bildirmek isteriz.

Kimlik, mesleki deneyim, iletişim, özlük, finans, görsel ve işitsel kayıtlar gibi kişisel verileriniz şirket içinde acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, sizlerin iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerinizin tarafımızca yerine getirilmesi, sizlere yan hak ve menfaatlerin sağlanabilmesi, şirket içi denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, sizlere verilecek eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Maidan’ın fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim faaliyetlerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu bizlerin operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, şirket içinde evrak imha faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışan araçlarının giriş çıkış kayıtlarının tutulması, zimmet faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanlara ekipman tahsis edilmesi, kısa süreli ve uzun süreli görevlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, özlük dosyalarının oluşturulması, performans yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, vergi ve SGK işlerinin yürütülmesi, bordro süreçlerinin yürütülmesi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir. Fiziksel mekân güvenliği verileriniz, işe giriş çıkış takibinizin yapılabilmesi, fiziksel mekân güvenliğinin takibinin yapılması gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenir. Hukuki işlem verileriniz tarafımıza gönderilen maaş hacizlerinin ödenebilmesi, aramızda çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların takip edilebilmesi gibi işleme amaçlarıyla işlenir. Maidan İş ve Yaşam Merkezi çalışanına ilişkin sağlık bilgilerini de işleyebilir. Çalışanın açık rızasının alınması doğrultusunda sağlık raporlarınız insan kaynakları süreçlerinin ve izin süreçlerinin yürütülmesi için alınır. Diğer sağlık verileriniz iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi için işlenir. Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verileriniz özlük dosyasına adli sicil kaydının eklenmesi için alınır ve işlenir. Beden Ölçülerinize ilişkin veriler sizlere kıyafet ve donanım tahsisinin yapılabilmesi için işlenir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI

Kişisel verileriniz, Kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak özellikle yapılan belirli/belirsiz/mevsimlik iş sözleşmeleri ve alt işverenlik asıl işverenlik sözleşmeleri ile yazılı olarak, özlük dosyalarının oluşturulabilmesi amacıyla işe giriş evrak listesi içerisinde talep edilen verileri yazılı olarak, sizlere verilen eğitimler kapsamında gerekli olan veriler, formlar aracılığı ile yazılı olarak, diğer sayılan kişisel verileriniz ise sizlere imzalatılan form, muvafakatname, talimatname, taahhütname, tutanak gibi evraklar aracılığı ile şirket faaliyetleri sırasında şirket içinde kullanılan yazılımlar, e-posta, fiziki evrak ve formlar, kamera sistemleri, idari ve adli yazışmalar ve nadiren sair iletişim yolları vasıtasıyla ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır;

  1. Çalışanın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Maidan’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  2. Çalışanın taraf olduğu sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmelerin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  3. Kanunda açıkça öngörülmüş olması ve/veya Maidan’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  4. Bir hakkın tesis edilebilmesi veya kullanılabilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.
  5. Diğer çalışan kişisel verileri için açık rıza alınması.

D. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; kanundan kaynaklı işveren yükümlülüklerini yerine getirdiği hallerde ve hukuki bir uyuşmazlık halinde ,hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere ,iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet ve mal tedarik ve diğer sözleşme süreçlerinde tedarikçilere , iş faaliyetlerinin raporlanması aşamalarında hissedar ve ortaklara ve iş ortaklarına ,finans ve muhasebe , sgk ve vergi işlerinin yürütülmesi aşamalarında beraber çalıştığımız mali müşavirlere , iş sağlığı güvenliği ile ilgili alınan veriler tedarikçi iş sağlığı ve güvenliği firmalarına , sizlerle aramızda çıkacak hukuki uyuşmazlıklar halinde verileriniz tedarikçi avukatlarımıza aktarılabilir.

E. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://maidan.com.tr/ sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “Mustafa Kemal Mahallesi 2118 Cadde No:4 C Blok 1. Kat ÇANKAYA/ANKARA” adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden yonetim@maidan.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

(Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Maidan İş ve Yaşam Merkezi Toplu Yapı Yönetimi (“Yönetim”) ve yönetim tarafından iş ve yaşam merkezinin yönetim hizmetleri ve kişisel veriler bakımından veri sorumluluğu sözleşme ile devredilmiş Ege Yönetim Sistemleri Gayrimenkul Danışmanlığı A.Ş. (“Veri Sorumlusu”) (“Maidan”) (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. işbu aydınlatma metni ile, belirli belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışanlar, mevsimlik iş sözleşmesi kapsamında çalışanlar, yabancı çalışan sıfatına haiz çalışanlar, alt işverenlik asıl işverenlik sözleşmeleri kapsamında çalışan taşeron çalışanlarımızın sayılan verileri, ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.)