Mustafa Kemal Mahallesi
2118.Cadde No:4 Çankaya/ANKARA

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni Maidan İş ve Yaşam Merkezi Toplu Yapı Yönetimi (“Yönetim”) ve yönetim tarafından iş ve yaşam merkezinin yönetim hizmetleri ve kişisel veriler bakımından veri sorumluluğu sözleşme ile devredilmiş Ege Yönetim Sistemleri Gayrimenkul Danışmanlığı A.Ş. (“Veri Sorumlusu”) (“Maidan”) (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ’nun 10. Maddesine uygun olarak Maidan İş ve Yaşam Merkezi tedarikçilerine ve çalışanlarına ait Kişisel Verilerinin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak amacıyla yazılmıştır.

A. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Maidan İş ve Yaşam Merkezi Toplu Yapı Yönetimi Maltepe V.D./6100629103 Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4 ÇANKAYA/ANKARA ve Ege Yönetim Sistemleri Gayrimenkul Danışmanlığı A.Ş. Maltepe V.D./3250765645 Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4-A/171 ÇANKAYA/ANKARA Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

Aşağıda sayılan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kimlik verisi, iletişim verisi, finansal veriler gibi kişiler verileriniz, mal ve hizmet tedariklerinin yapılması süreçlerinde, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mal ve hizmet satın almalarına ilişkin finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, vergi beyannamelerinin verilmesi gibi durumlarda yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yaptığımız satın alma süreçlerinin tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, söz konusu sözleşmelerin ve diğer verilerin saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, kurulacak sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinde e-posta, telefon gibi araçlar vasıtasıyla tedarikçi ve çalışanları ile iletişim kurulması gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenebilir. Maidan İş ve Yaşam Merkezi’ne yapacağınız araçlı veya diğer fiziksel ziyaretleriniz sırasında kamera kayıt verileri, plaka verileri gibi fiziksel mekan güvenliği verileriniz acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin yapılması gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenebilir. Aramızda doğabilecek hukuki uyuşmazlıklar halinde hukuki işlem verileriniz, hukuk operasyonlarının yürütülmesi amacıyla işlenebilecektir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI

Kişisel verileriniz, Kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak, tedarikçilerle yapılan sözleşmelerden kaynaklı, sözleşme kurulması aşamasında; Mal ve hizmet tedariklerinde öncelikle yapılan sözleşmeler üzerinden fiziki olarak veya elektronik yollarla, yalızca iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla genellikle elektronik/mail/telefon ortamları üzerinden, yüz yüze görüşme halinde sesli olarak, irsaliyeler üzerinden, şirket içinde kullanılan yazılımlar, fiziki evrak ve formlar, kamera sistemleri, idari ve adli yazışmalar vasıtası ile aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır;

 1. Tedarikçi çalışanının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketlerimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 2. Tedarikçi çalışanının taraf olduğu sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmelerin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 3. Kanunda açıkça öngörülmüş olması ve/veya Veri Sorumlusu Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 4. Söz konusu hukuki ilişkiden doğan hakların tesisi veya kullanılması için zorunlu olması.

D. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; hukuki bir uyuşmazlık halinde ,hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere ve sözleşmeli tedarikçi avukatlarımıza ,iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerekli olması halinde diğer tedarikçilere ve iş ortaklarına, finans ve muhasebe işlerinin yürütülebilmesi amacıyla tedarikçi mali müşavirlerimize aktarılabilir.

E. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

F. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://maidan.com.tr/ sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “Mustafa Kemal Mahallesi 2118 Cadde No:4 C Blok 1. Kat ÇANKAYA/ANKARA” adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden yonetim@maidan.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.